header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.68/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 21 en 22 juli 2018 zal het vaartuig SUDKAP vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 21 juli 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 22 juli 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.68/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 21st and 22nd of July 2018 the vessel SUDKAP shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 21st, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 22nd, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.67/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN

Van 14 tot en met 17 juli 2018 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen” baggerwerkzaamheden plaatsvinden met het vaartuig Elbe.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

        Latitude             Longitude
A   05° 47’.730 N   055° 09’.729 W
B   05° 47’.708 N   055° 09’.733 W
C   05° 47’.636 N   055° 09’.706 W
D   05° 47’.622 N   055° 09’.689 W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger geassisteerd door een ponton, die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens dumpen aan de westelijke zijde van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul tijdens Laag Water Springtij (LWS).

De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.67/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES DE MOLEN

From July 14th untill July 17th, 2018 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "De Molen" with the vessel Elbe.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

            Latitude            Longitude
A    05° 47’.730 N    055° 09’.729 W
B    05° 47’.708 N    055° 09’.733 W
C    05° 47’.636 N    055° 09’.706 W
D    05° 47’.622 N    055° 09’.689 W

Dredging will be done with a suction hopper dredger assisted by a pontoon, which will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will dump the dredged material on the western side of the entrance of the Suriname River outside the navigation channel during Low Water Springtide (LWS).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Elbe will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 66 /2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N1 VERVANGEN

Met referte aan BaZ no.62/2018T, betreffende het beschadigde baken N1, wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken vervangen is door een rode boei N1 op onder vermelde positie:

Naam   Positie in datum: WGS‘84         Kleur   Karakter    Type
N1        05° 58’.184N – 057° 0’.980W   Rood   FI.R.3s        Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 66 /2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2766
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N1 REPLACED

With reference to NtM no.62/2018T, regarding the damaged beacon N1, the public is hereby informed that the beacon is replaced by buoy N1 in the position mentioned below:

Name   Position in datum: WGS‘84      Colour   Character   Type
N1         05° 58’.184N – 057° 0’.980W  Red        FI.R.3s        Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 64/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 11 juli tot 15 september 2018 zullen de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geoexplorer wetenschappelijk onderzoek verrichten voor de kust van Suriname op vijftien locaties op een afstand van maximaal negentien nautische mijl (19 nm) vanuit de kust. De locaties bevinden zich in het gebied tussen de monding van de Suriname- en de Corantijnrivier waarvan de coördinaten zijn aangegeven in de onderstaande tabel:

WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
1  06°09’.63 N 055°16’.11 W
2  06°10’.43 N 055°06’.97 W
3  06°09’.52 N 055°27’.09 W
4  06°13’.31 N 055°54’.27 W
5  06°08’.35 N 056°00’.85 W
6  06°10’.54 N 055°45’.61 W
7  06°07’.94 N 055°39’.34 W
8  05°58’.89 N 056°07’.31 W
9  06°13’.54 N 056°09’.46 W


WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
10  06°09’.65 N 056°53’.11 W
11  06°08’.42 N 057°01’.95 W
12  06°10’.60 N 056°00’.85 W
13  06°09’.90 N 055°02’.14 W
14  06°13’.74 N 055°11’.06 W
15  06°05’.99 N 056°40’.09 W

Vaartuigen dienen een veilige afstand van tenmisnte vier kilometer (4 km) van de locaties te houden.

Let wel!
MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geoexplorer zullen tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zullen de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt alsvolgt:
• MS Lady Lee op VHF kanalen 16 & 12
• MS Maria Jose II op VHF kanaal 16 en HF-8297.0
• MS Geoexplorer op VHF kanaal 16

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.64/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

From July 11th until September 15th, 2018 the survey vessels MV Lady Lee, MV Maria Jose II and MV Geoexplorer will conduct a scientific survey off the coast of Suriname on fifteen locations at a maximum distance of nineteen nautical miles (19 nm) from the coast. The locations are in the area between the entrances of the Suriname River and the Corantijn River. The coordinates of the locations are:

                  WGS 84
     Latitude (N) Longitude(W)
1  06°09’.63 N 055°16’.11 W
2  06°10’.43 N 055°06’.97 W
3  06°09’.52 N 055°27’.09 W
4  06°13’.31 N 055°54’.27 W
5  06°08’.35 N 056°00’.85 W
6  06°10’.54 N 055°45’.61 W
7  06°07’.94 N 055°39’.34 W
8  05°58’.89 N 056°07’.31 W
9  06°13’.54 N 056°09’.46 W


                 WGS 84
      Latitude (N) Longitude(W)
10  06°09’.65 N 056°53’.11 W
11  06°08’.42 N 057°01’.95 W
12  06°10’.60 N 056°00’.85 W
13  06°09’.90 N 055°02’.14 W
14  06°13’.74 N 055°11’.06 W
15  06°05’.99 N 056°40’.09 W

Vessels are required to keep a safe distance of at least four kilometers (4 km) from the locations.

Notice!
During the operation MV Lady Lee, MV Maria Jose II and MV Geoexplorer will be restricted in maneuverability and will display the relevant character.

The communication is as follows:
• MV Lady Lee : VHF Channel.16 & 12
• MV Maria Jose : VHF Channel 16, HF-8297.0
• MV Geoexplorer : VHF Channel 16

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 07 en 08 juli 2018 zal het vaartuig King Fisher vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 07 juli 2018 tussen 05:00 – 15:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 08 juli 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.65/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 07th and 08th of July, 2018 the vessel King Fisher shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 07th, 2018 between 05:00 – 15:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 08th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 62 /2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N1 AANGEVAREN

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken N1 is aangevaren en niet zichtbaar is.

Naam   Positie in datum: WGS‘84       Kleur  Karakter   Type
N1        05° 58’.184 N – 057° 00’.961 W   Rood   FI.R.3s      Baken
 

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 62 /2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2766
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N1 STRUCK

The public is hereby informed that the beacon N1 is struck and is not visible.

Name   Position in datum: WGS‘84    Colour  Character   Type
N1        05° 58’.184 N – 057° 00’.961 W    Red       FI.R.3s      Beacon

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.61/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING EXPLORATIEBORINGEN NAAR ANKERING

Met referte aan BaZ NO.58/2018T, betreffende exploratieboringen door het boorvaartuig ENSCO DS-12 voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat het boorvaartuig geen exploratieboringen verricht op de aangegeven locatie. Het boorvaartuig is slechts ten anker op de locatie 06° 20.000’N - 55° 25.500’W (WGS 84).

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.61/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING CHANGED TO ANCHORAGE

With reference to NtM No.58/2018T, regarding the exploration drilling by the offshore drillship ENSCO DS-12 off the coast of Suriname, the public is informed that the drillship does not conduct exploration drilling at the indicated location. The drillship is only anchored at the location 06° 20.000’N - 55° 25.500’W (WGS 84).

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.60/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER DOMBURG – REDE PARAMARIBO
ZWEMMARATHON
WIJZIGING BOEI NABIJ EBS

Met referte aan BaZ NO.57/2018T, betreffende de zwemmarathon die gehouden zal worden op zondag 1 juli 2018 in de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat de gele boei nabij EBS gewijzigd is naar een rode boei op positie 5° 49.094' N – 55° 9.755' W met lichtkarakter Iso.R.4s.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.60/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SWIMMING SURINAME RIVER DOMBURG - PARAMARIBO
SWIMMING MARATHON
BUOY NEAR EBS CHANGED

With reference to NtM No.57/2018T, regarding the swimming marathon that will be held on Sunday July 1st, 2018 in the Suriname River, the public is informed that the yellow buoy near EBS is changed to a red buoy on position 5° 49.094' N - 55° 9.755' W with light character Iso.R.4s.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 23 en 24 juni 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 23 juni 2018 tussen 04:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 24 juni 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.56/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 23rd and 24th of June, 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 23th, 2018 between 04:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On June 24th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Van 20 juni tot en met 13 juli 2018, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de “Staatsolie Tout Lui Faut Jetty” baggerwerkzaamheden met het vaartuig Elbe worden uitgevoerd.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude       Longitude
A             05 46’.156 N    055 08’.744 W
B             05 46’.141 N    055 08’.763 W
C             05 46’.051 N    055 08’.777 W
D             05 45’.936 N    055 08’.684 W
E             05 45’.958 N    055 08’.656 W
F             05 45’.985 N    055 08’.679 W
G             05 46’.021 N    055 08’.635 W

Er zal gebaggerd worden met een hopperzuiger geassisteerd door een ponton, die het baggermateriaal van de rivierbodem zal opzuigen. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens via pijpleidingen in de balkenvijver op het Bruynzeelterrein (05° 47’.865N – 055° 09’.942W) dumpen.

Het baggeren zal dagelijks plaatsvinden tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
Het vaartuig Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.55/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES TOUT LUI FAUT JETTY

From June 20th to July 13th, 2018 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the "Staatsolie Tout Lui Faut Jetty" with the vessel Elbe.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

WGS ‘84     Latitude      Longitude
A             05 46’.156 N   055 08’.744 W
B             05 46’.141 N   055 08’.763 W
C             05 46’.051 N   055 08’.777 W
D             05 45’.936 N   055 08’.684 W
E             05 45’.958 N    055 08’.656 W
F             05 45’.985 N    055 08’.679 W
G             05 46’.021 N   055 08’.635 W

Dredging will be done by a suction hopper dredger assisted by a pontoon, which will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will then dump the dredged material through pipelines into the beam pond on the Bruynzeel premises (05° 47’.865N – 055° 09’.942W).

The operations will take place daily between 07.00h - 18.00h.
The vessel Elbe will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER – REDE PARAMARIBO
TIJDELIJKE VEILIGHEID ZONE

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het gedeelte van de Surinamerivier ongeveer 300 meters van de oever gelegen tussen de MAS Steiger en de SMS steiger, tijdelijk wordt gerekend tot de Veiligheid Zone waarin betreden alsmede het ten anker gaan van vaartuigen verboden is.

De Veiligheid Zone zal van kracht zijn van 19 tot en met 21 juni 2018 (1X24uur).

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten (WGS 84):

WGS ‘84    Latitude      Longitude
A            05 49’.362 N   055 09’.182 W
B            05 49’.378 N   055 08’.595 W
C            05 49’.424 N   055 09’.195 W
D            05 49’.586 N   055 08’.625 W

De scheepvaart wordt verzocht het bovenstaande in acht te nemen.

NOTICE TO MARINERS NO.54/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER – PARAMARIBO HARBOUR LIMIT
TEMPORARY SECURITY ZONE

The public is hereby informed that the part of the Suriname River approximately 300 meters from the shore, located between the MAS Jetty and the SMS Jetty is temporary considered as the Security Zone where entry as well as anchoring of vessels is prohibited.

The Security Zone will be in force from June 19th till June 21st, 2018 (1X24hours).

The area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude      Longitude
A             05 49’.362 N   055 09’.182 W
B             05 49’.378 N   055 08’.595 W
C             05 49’.424 N   055 09’.195 W
D             05 49’.586 N   055 08’.625 W

All vessels are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 15 tot 24 juni 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het MS Oriental Apoera op het MS Clodomira.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude      Longitude
A            06 14’.467 N   055 03’.952 W
B            06 14’.468 N   055 04’.169 W
C            06 14’.251 N   055 04’.170 W
D            06 14’.250 N   055 03’.953 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.52/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From June 15th till June 24th 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the MV Oriental Apoera to the MV Clodomira .

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84       Latitude       Longitude
A               06 14’.467 N   055 03’.952 W
B               06 14’.468 N   055 04’.169 W
C               06 14’.251 N   055 04’.170 W
D               06 14’.250 N   055 03’.953 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.51/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 13 en 14 juni 2018 zal het vaartuig MV TIP STOCKHOLM vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 13 juni 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 14 juni 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.51/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 13th and 14th of June, 2018 the vessel MV TIP STOCKHOLM shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 13th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On June 14th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.50/2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER
MINIMALE KAARTDIEPTE AANGEPAST

Hierbij wordt u geïnformeerd dat de minimale kaartdiepte (Chart Datum) in de vaargeul op kaart no.2765 en corresponderende ENC is gesteld op 4.0 (vier) meter bij laag water spring (LWS). De nodige informatie voor de toegankelijkheid van schepen is verwerkt in de Shipping Notice 2018/3 – Accessibility Suriname River, welke te vinden is op de MAS website http://www.mas.sr/shipping-notice.

De scheepvaart en overige rivier gebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.50/2018P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER
CHART DATUM AJUSTED

You are informed that the minimum chart depth(Chart Datum) in the navigation channel on Navigation Chart no. 2765 and corresponding ENC is set at 4.0 (four) meters at low water spring (LWS). The necessary information for the accessibility of ships is included in the Shipping Notice 2018/3 - Accessibility Suriname River, which can be found on the MAS website http://www.mas.sr/shipping-notice.

Shipping and other river users are requested to take this into account.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.49/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCAKANAAL
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN

Van 9 tot en met 23 juni 2018 zullen infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf Haukes in het Saramaccakanaal tussen Bruynzeel en NV Vabi.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A            05° 47'.897 N   055° 10'.311 W
B            05° 47'.878 N   055° 10'.313 W

De vaartuigen betrokken bij de werkzaamheden zijn de duwboten Deen en Fin, ponton Arnaud en dekschuit Colette.
De dekschuit zal gedurende de werkzaamheden worden verankerd en niet manoeuvreerbaar zijn.
Passage van vaartuigen zal op bepaalde tijden niet mogelijk zijn. Het bedrijf Haukes zal de nodige instructies voor passage aangeven.
De aangewezen ankerlocatie in afwachting op instructies is op een afstand van ten minste tweehonderd (200) meter van het werkgebied.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

In verband met de veiligheid en een vlot verloop van dit project wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd de bovenstaande instructies op te volgen en het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.49/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CANAL
INFRASTRUCTURAL ACTIVITIES

From 9th to June 23rd, 2018, infrastructural work will be carried out by the Haukes company in the Saramacca Canal between Bruynzeel and NV Vabi.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS ‘84:

WGS ‘84      Latitude          Longitude
A              05° 47'.897 N   055° 10'.311 W
B              05° 47'.878 N   055° 10'.313 W

The vessels involved in the work are the tug boats Deen en Fin, pontoon Arnaud and deck barge Colette.
The deck barge will be anchored during the work and will not be maneuverable.
Passage of vessels will not be possible at certain times. The Haukes Company will provide the necessary instructions for passage.
The designated anchor location awaiting instructions is at a distance of at least two hundred (200) meters from the working area.

Communication takes place via VHF channel 12.

In connection with the safety and smooth running of this project, shipping and other water users are requested to follow the above instructions and to pass the area with due caution.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.