header image

Wat is de tijd relatief: Wederom tellen wij de dagen van 2011 af, terwijl de rook en de geur van de pagara, die afgeschoten werd op het MAS terrein ter afsluiting van 2010, bij velen nog vers in het geheugen liggen.  Deze betrekkelijkheid loopt door naar het bedrijfsleven, want ondanks de economische crisis en tegenslagen binnen de nationale en internationale scheepvaart , blikken wij als maritieme autoriteit tevreden terug. 2011 is een goed jaar geweest en de basis is er gelegd voor uitdagingen die vorm zullen krijgen in 2012. Deze laatste editie van het jaar is ook bedoeld om die ontwikkelingen en uitdagingen met u te delen. Voor nu heffen wij het glas: Op naar 2012 met een terug- en vooruitblik vanuit een macrobeeld.

De maritieme beveiliging is een deel van de integrale verantwoordelijkheid van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de veiligheid binnen de sector te verhogen. Hiertoe zijn beveiligingsmaatregelen ontwikkeld voor schepen en havenfaciliteiten en samengevat in de zogenaamde International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Het doel van deze code is om schepen te beveiligen tegen terroristische aanslagen en om te voorkomen dat schepen worden gebruikt als transportmiddel voor aanslagen. In deze editie leest u alles over havenbeveiliging, de audits die uitgevoerd worden en het ontstaan van de ISPS Code. Ook dit keer houden wij u een vaartip en een MAS weetje voor. Uit ons Maritiem Museum belichten wij het schaalmodel van de loodsboot Koepira. Wij wensen u veel leesplezier.

In de oktobereditie wordt volledig aandacht besteedt aan de ordening van de binnen- en kustvaart in Suriname. Ook hiervoor is het noodzakelijk regels vast te stellen in het belang van de veiligheid en doelmatigheid op het water. Met name het verplicht stellen van de registratie en meting van alle vaartuigen op de binnenwateren, alsmede voor de bekwaamheid van de gezagvoerders en schippers, zijn essentieel. In MASkort gaan wij in op de uitvoeringsbesluiten van de inwerkingtreding van de regeling binnen- en kustvaart, Decreet C-7 die reeds zijn opgesteld. Uit het Maritiem Museum wordt de zwarte bal en een combinatie van twee kegels belicht. Ook deze keer krijgt u een vaartip en houden wij u een MASweetje voor. Wij wensen u veel leesplezier!

 

In de week van 26 tot en met 30 september 2011 wordt in verschillende landen aandacht besteed aan de rol van de maritieme sector en de ontwikkelingen hiervan. Binnen deze week wordt traditiegetrouw, op de donderdag, de Wereld Maritieme Dag (WMD) gevierd. 
Met het thema ‘Piracy: orchestrating the response’ vraagt de Wereld Maritieme Organisatie (IMO) dit jaar aandacht en een gecoördineerde aanpak voor het fenomeen piraterij.

Libatori behandelt dit onderwerp breedvoerig. Zoals gebruikelijk geven wij een vaartip, een weetje en het echolood uit ons Maritiem museum wordt belicht.
Veel leesplezier!

Suriname is weer een stapje dichterbij een integrale ordening van zijn binnen- en kustvaart. Vanaf 1 september dit jaar zal de MAS strikt toezien op de naleving van het gebruik van reddingsvesten door veerboten. In juli 2009 zijn de vergunningsvoorwaarden voor veerbootdiensten aangepast. Met deze nieuwe ontwikkeling is er ook meer veiligheidsgarantie gecreëerd voor opvarenden. Vanuit de MAS is er een groot besef dat deze groep ook meegenomen moet worden in het slagen van het gebruik van het reddingsvest. Per slot van rekening heeft het met de eigen veiligheid te maken. De visie met betrekking tot het belang van reddingsvesten, wordt vanuit het oogpunt van de veerboothouders en touroperators bekeken. De verschillende typen reddingsvesten, een vaartip alsook een MASweetje krijgt u ook in deze editie  voorgeschoteld. En natuurlijk nemen wij weer een kijkje in ons Maritiem Museum.
Veel leesplezier!

 

Het waterverkeer kent veel regels, evenals het verkeer te land. Zo zijn de zeeschepen die de Surinaamse wateren aandoen, verplicht om een loods aan te vragen. Deze maatregel is ter voorkoming van onveilige situaties en inefficiëntie op het water. De doelstelling van de MAS is onder andere: een veilige en efficiënte doorvaart garanderen van zeeschepen naar en van Suriname op basis van internationaal aanvaarde normen en regels en conform de door Suriname geratificeerde verdragen. In deze editie vertellen wij u over het beloodsen van zeeschepen, de samenwerking met scheepvaartagenten en de bijdrage van de afdelingen Vessel Traffic Control en Fleet & Maintenance. Wij houden u ook deze keer voor: een Vaartip, een MAS Weetje en natuurlijk één van de vele museumstukken uit ons Maritiem Museum. Veel leesplezier!

Deze editie van LibaTori staat helemaal in de geest van vissersvaartuigen. De vissector is een belangrijke deviezenverdiener voor Suriname. Voor het garanderen van duurzame visserij wordt door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij jaarlijks een beschikking geslagen. Hierin is aangegeven het aantal vergunningen, de vergunningsvoorwaarde en de hoogte van de vergunningsrechten. Het is wettelijk verplicht dat vissersvaartuigen geregistreerd en jaarlijks gekeurd worden. De MAS is door de Overheid hiervoor verantwoordelijk gesteld. Ook de werkrelatie tussen MAS en LVV komen in deze editie aan de orde. De vaste rubrieken krijgt u ook deze keer weer voorgeschoteld. Veel leesplezier!

 

Zoals onze landwegen voorzien zijn van wegmeubilair zo ook zijn onze rivieren voorzien van vaarwegmarkeringen. De markeringen zijn geplaatst om het scheepvaartverkeer in veilige en vaste banen te leiden. Deze vaarwegwijzers behoeven onderhoud. De onderhoudcyclus en de noodzaak van onderhoud worden toegelicht. In MASkort vertellen wij u over de bijzondere markeringen. Bij elke editie geven wij een vaartip. De lamp in een lichtenlijn uit ons Maritiem museum wordt belicht. Wij wensen u veel leesplezier!

De aprileditie van LibaTori is uit. Wederom belichten wij het uitdiepen van de vaargeul in de Surinamerivier en wel de technische aspecten. De vooruitzichten zijn positief. Het baggerproject is een nationale zaak. Om het draagvlak te vergroten en de totale samenleving hiervoor warm te houden, worden er presentaties verzorgd. Met onze slagzin ‘Dredging Gives a Competitive Edge’ wensen wij u veel leesplezier!

 

In de editie van deze maand gaan wij breedvoerig in op de financiële aspecten van het baggerproject. De uitvoering van het baggeren van de Surinamerivier begint duidelijke vormen te krijgen. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is op scherp en vanuit de leiding van de MAS worden de verschillende stakeholders omstandig geïnformeerd over het belang van het project. Gezien de belangrijkheid van het project is het nodig dat de gemeenschap hierover vroegtijdig en juist wordt geïnformeerd. Zoals in iedere Libatori, staan de vaste rubrieken er: Uit ons Maritiem Museum belichten wij het Poolanker, MAS weetje werpt een blik op de afdeling Fleet en er is standaard een Vaartip. Veel leesplezier!

Dredging gives an competitive edge, is de basisgedachte waarmee MAS het baggeren van de Surinamerivier leidt. In deze editie focussen wij op het baggeren van de Surinamerivier. De organisatie, de visie van het bedrijfsleven en de technische en financieel - economische komen aan de orde. Voor Suriname is baggeren een nieuw fenomeen, maar in de "grote wereld" is dit een wezenlijk onderdeel van het watertransport. Een MAS weetje en een vaartip horen er iedere keer weer bij. Wij nemen ook een kijkje in ons Maritiem museum. Veel Leesplezier!

Voor u ligt de eerst editie van LibaTori voor 2011. Vanaf nu verschijnt LibaTori iedere laatste maandag van de maand in dagblad de Ware Tijd. In deze editie gaan wij in op de noodzaak voor de aanschaf van een driedimensionaal nautische simulator. Met deze aanwinst zal de MAS beter in staat zijn om de capaciteit van haar varend personeel te verbeteren door het frequenter te upgraden. De Maritieme School juicht de aanschaf van de simulator toe, omdat men hiermee vrijwel alle typen schepen kan nabootsen . In MAS Kort belichten wij enkele typen simulatoren. Een MAS weetje en een greep uit ons Maritiem museum wordt u ook deze keer niet onthouden. Wij wensen u veel leesplezier toe.