header image

2013 staat voor de deur, een nieuw jaar met nieuwe dromen en nieuwe uitdagingen voor de Maritieme Autoriteit Suriname. Als Maritieme organisatie kijken wij tevreden terug naar 2012, want het is een goed jaar geweest. De gestelde doelen zijn gehaald. Maar de MAS staat niet stil en gaat steeds voor betere kwaliteit, efficiëntie en veiligheid. Voor de uitdagingen van 2013 zullen alle MAS medewerkers in één richting varen om hieraan vorm te geven.

In deze laatste editie delen wij de ontwikkelingen van 2012 met u. Veel leesplezier!

Deze LibaTori editie staat boordevol informatie over het MARPOL- verdrag. Dit is een internationale conventie ter voorkoming van verontreiniging door schepen. MARPOL staat voor ‘Marine Polution’ (zeevervuiling). Het MARPOL- verdrag heeft tot doel om de vervuiling van de zeeën door de scheepvaart te verminderen en uiteindelijk geheel te elimineren. Het is van belang dat wij het milieu ook beschermen. Verder wordt in deze editie uit ons Maritiem Museum de megafoon belicht.  Ook een vaartip en MAS weetje krijgt u voorgeschoteld. Wij wensen u veel leesplezier!

Voor schepen onze haven bereiken, wordt een loods aan boord genomen om die van zee naar de ligplaats in de havens, te begeleiden. Een loods is een specialist met grote bekendheid van het plaatselijke vaarwater, die de kapitein adviseert bij het navigeren in het bijzonder in nauwe vaarwaters, rivieren en havens. Loodsen zijn ervaren lieden, die na een lange opleiding mogen varen, eerst op kleine schepen, daarna op de grote. De loods moet naast veel theoretische nautische kennis, ook een aantal reizen als leerling loods op diverse schepen hebben gemaakt. Dit alles kunt u uitgebreid lezen in deze editie.  Uit ons Maritiem Museum belichten wij de Peilschaal. Een vaartip en MAS weetje horen er iedere keer weer bij. Voor nu wensen wij u veel leesplezier.

De wereldwijde viering van Maritieme Dag is op 27 september. Met deze dag vraagt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) jaarlijks internationale aandacht voor de maritieme sector. Het doel hiervan is om meer voorlichting te geven over de belangrijke rol die de maritieme sector in de ontwikkeling van maatschappijen en economieën speelt. In het kader van WMD met als thema “One hundred years after the Titanic” gaan onze gedachten uit naar twee gezonken vaartuigen, the Titanic, en voor Suriname de Goslar. De Goslar ligt langer dan 70 jaar in de haven van Paramaribo. Is het slechts een heel bekend beeld of moet het gezien worden als een last voor een veilige en efficiënte scheepvaart in Suriname. In deze editie besteden wij hieraan uitgebreid aandacht. De Scheepsbrug uit ons Maritiem Museum wordt belicht. Als vaartip houden wij u enkele verboden ankerplaatsen voor. En een MASweetje is er iedere keer weer bij. Wij wensen u veel leesplezier!

 

Het thema van deze editie handelt over Scheepsdocumenten, u wordt geïnformeerd over vereiste documenten bij controle van vaartuigen. Een document is een verzameling van gegevens vastgelegd op papier. Wanneer schepen uit het buitenland Suriname binnenvaren, moet de kapitein van het schip de vereiste documenten overleggen aan de douane en de MAS. Wij zitten nu in de vakantie periode, dus wij verwachten een drukte op de diverse vakantieoorden. De MAS doet een beroep op alle gebruikers van het waterverkeer om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften. Uit ons Maritiem Museum belichten wij met trots een innovatie van een baken die via wind van energie werd voorzien. Het voeren van navigatielichten wordt u deze keer voorgeschoteld. Wij wensen u veel leesplezier.

De MAS is voortdurend bezig om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Het is daarom van belang om in een organisatie een goed gedragen Strategisch Business Plan (SBP) op te zetten. Een SBP is een plan dat gestelde doelstellingen en successen dichterbij brengt, uitzicht biedt, prioriteiten helpt stellen en draagvlak creëren. Het business plan van ons bedrijf is de te bevaren koers, waarin de contouren voor de toekomst, de komende vijf jaren worden vastgelegd. Hydrografie is een van de belangrijke pijlers van de scheepvaart. Een belangrijk resultaat van dit vakgebied is de publicatie van thematische- en zeekaarten. Ook deze keer weer hebben wij een MAS weetje en vaartip voor u. Uit ons Maritiem Museum wordt de Station pointer belicht.
Veel leesplezier!

 

De IMO landen waren het er over eens dat de unieke bijdrage van zeelieden aan de internationale zeehandel, de wereldeconomie en de civiele samenleving, enorm is en jaarlijks gevierd moet worden met een Dag van de Zeevarenden. De gekozen datum werd 25 juni, de dag waarop grote wijzigingen gemaakt werden in het STCW verdrag, The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers.

Dit jaar wordt iedereen wereldwijd opgeroepen door de IMO om online “Thank you Seafarers” te zeggen. Het doel is om een eerbetoon te brengen aan alle 1.5 miljoen zeevarenden ter wereld voor hun unieke bijdrage. Door het genereren van interactie over zeelieden wil de IMO respect, erkenning en dankbaarheid tonen aan deze groep. In deze editie wordt breedvoerig gesproken over de opleidingen van de School voor Maritiem Onderwijs (SvMO). Ook de toetreding van Suriname tot het STCW verdrag. Wij nemen een kijkje in ons Maritiem Museum en houden u een vaartip en MAS weetje voor. Wij wensen u veel leesplezier!

Op 8 juni is het alweer zover wanneer wereldwijd de World Ocean Day (WOD) zal worden gevierd. Oceanen zijn de longen van de wereld. Tot 80 procent van de zuurstof die ons in leven houdt, komt van de oceanen. Toch maken wij de oceanen kapot, elke keer worden wij geconfronteerd met vervuiling en verzuring van de oceanen.  Des te meer reden voor de MAS om aan de vooravond van eerdergenoemde dag het VN Zeerechtverdrag te belichten. Het recht van de zee geeft aan welke verplichtingen staten hebben bij het gebruik van zeeën en oceanen. Tot ongeveer 70 jaar geleden was de oceaan verdeeld in twee gebieden: de territoriale zee en de volle zee.

De afgelopen jaren worden echter steeds meer voorwaarden gesteld aan het gebruik en beheer van de zee. Ook dit keer geven wij een vaartip en een MAS weetje. De lodingskaart uit ons Maritiem museum wordt belicht. Veel leesplezier!

In deze editie willen wij u wat inzichten geven met betrekking tot de financiële aspecten van de maritieme sector. Vanwege de wat turbulente ontwikkelingen in de wereldeconomie is de maritieme wereld ook bezig daarop in te spelen. Het zal u opvallen dat het streven in de scheepvaart erop gericht is om zoveel mogelijk te transporteren tegen zo laag mogelijke kosten.

Het is goed om voor een beter begrip ook terug te gaan naar onze vorige editie, waar wij het hebben over scheepsmetingen. Hoe wij met deze omstandigheid omgaan om onze taken verder uit te oefenen, kunt u verder lezen in deze editie.

Door de eeuwen heen is er altijd behoefte geweest om vast te stellen hoe groot een schip is en hoeveel lading het kan vervoeren. Met het woord ‘tun’, later ‘ton’ werd in de middeleeuwse Engeland de inhoud van een wijnvat van een bepaalde grootte aangeduid en bepaald hoeveel van deze ton een bepaald schip kon vervoeren. Ook het bouwen van boten en schepen is een zeer oud ambacht. Scheepsbouw is een specialisatie in de techniek. Ook in Suriname wordt dit ambacht heel lang uitgeoefend. Bij de voormalige dienst Haven – en Loodswezen werden er boten gebouwd. Nu zijn er een aantal botenbouw bedrijven die de moderne techniek toepassen en goed opgeleide krachten inzetten, waardoor Suriname in staat is nationale hogere productie te halen en in de regionale markt door te dringen. Uit ons Maritiem Museum wordt één van de zelf gebouwde boot belicht. Een Vaartip en een MAS weetje ontbreken deze keer ook niet.
Veel leesplezier!

 

Ballastwater wordt in schepen gebruikt om de diepgang, stabiliteit en sterkte van het schip te verbeteren wanneer het schip niet (volledig) geladen is. Jaarlijks wordt ongeveer 10 miljard ton ballastwater over de wereld getransporteerd. Het water wordt in havens en uit rivieren en open zeeën door zeeschepen in ballasttanks geladen en weer elders op de wereld geloosd. In deze editie leest u alles over ballastwater en hoe vanuit de Internationale Maritieme Organisatie getracht wordt om dit te managen. Verder leest u over de verschillende conventies die Suriname heeft geratificeerd. Een vaartip en een MASweetje houden wij u iedere keer weer voor. Uit ons Maritiem Museum wordt de Chronometer belicht. Wij wensen u veel leesplezier!

Deze publicatie is onze eerste voor 2012. Ook dit jaar zullen wij de maritieme ontwikkelingen (nationaal als internationaal) vanuit een macroperspectief, met u delen. Al geruime tijd heeft de moderne informatietechnologie ook haar intrede gedaan in de sector. Zo wordt binnen de hydrografie allerlei apparatuur ingezet om nautische gegevens te verkrijgen. Om data van de zeebodem te verkrijgen, getij waarden op te meten, dieptemetingen uit te voeren, et cetera, worden speciale instrumenten gebruikt. Een MAS weetje en een vaartip krijgt u ook deze keer weer voorgeschoteld. Uit ons Maritiem Museum wordt de Theodoliet belicht. Veel leesplezier!