header image

Wij staan aan de vooravond van het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met vele nieuwe uitdagingen en verwachtingen. Als Maritieme Autoriteit Suriname kunnen wij terugblikken op een succesvol jaar. De uitgestippelde doelstellingen zijn gehaald, maar wij streven naar betere kwaliteit van onze diensten, meer efficiëntie van onze bedrijfsvoering en optimale veiligheid op onze wateren.

Evenals op het land, is veiligheid op het water een must. Het belang is vaststaan. Ook het lokale verkeer op de binnenwateren waaronder visserij en andere economische activiteiten, watersporten, personentransport kan niet worden uitgesloten. Genoeg redenen dus voor een veilig waterverkeer: De MAS zet zich dagelijks enorm in om deze veiligheid te garanderen. Als instantie is het onze taak te zorgen voor een veilige en efficiënte doorvaart van (zee)schepen van, naar en binnen Suriname. Dit doen wij op basis van internationaal aanvaarde normen en regels conform de door Suriname geratificeerde verdragen. In deze editie wordt het gedrag op het waterverkeer onder de loep genomen. Ook de procedure om een aangevaren markering weer op positie te krijgen wordt behandeld.

Over de staartboei uit ons buitenmuseum wordt nader uitleg gegeven. Een vaartip en een MASweetje horen er ook bij. Wij wensen u veel leesplezier!

Veiligheid op het water is één van de verantwoordelijkheden van de MAS. Iedere handeling die verandering brengt in de situatie op de waterwegen en waarbij de veiligheid van de scheepvaart niet is gegarandeerd, wordt door de MAS onder een vergrootglas geplaatst. Zo ook de aanvragen voor de aanleg van waterwerken. De afdelingen Maritime Administration, Nautisch beheer en Pilot service brengen hun advies uit bij zo een aanvraag. Ook in deze editie geven wij een vaartip. Verder nemen wij een kijkje in ons Maritiem Museum. In MASKort worden de diverse waterwerken gecategoriseerd. Wij wensen u veel leesplezier!

Gefeliciteerd! Voor u ligt onze 50ste editie: Een mijlpaal waarop wij heel trots zijn. LibaTori is bedoeld om u te informeren over ontwikkelingen binnen de maritieme sector, binnen als buiten Suriname, en daarin zijn wij aardig geslaagd. Chapeau!!!! Dubbel feest voor ons als maritieme organisatie. Want, vanaf de afgelopen week staat de maritieme transportsector ook in het spotlight. Dit jaar gaat alle aandacht uit naar duurzaamheid bij de viering van de Wereld Maritieme Dag (WMD). Een uiterst relevante invalshoek. Als maritieme organisatie herdenken wij deze dag in alle stilte. Maar stil staan wij niet, want de ordening en benutting van onze nationale binnenwateren is één van onze prioriteitsgebieden de komende jaren. Terecht werpt deze editie het licht op de sociaaleconomische aspecten van de Surinaamse maritieme transportsector.

Veel leesplezier en op naar de 100ste editie!

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) organiseerde van 19 - 23 augustus 2013 het "Regional seminar on familiarization with the Manila Amendments to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) in Suriname. De Maritieme Autoriteit Suriname trad als gastheer op voor dit seminar die bestemd was voor de IMO lidlanden in het Caraibisch gebied.

In deze editie gaan wij in op het ontstaan van oceaanstromingen. Uit het Maritiem Museum belichten wij de belettering set. Onze vaartip voor deze keer gaat over testvaren. Verder kunt u ook lezen over de studies die zijn uitgevoerd over het bodemsediment en bodem transport. Dit in het kader van het uitvoeren Suriname River Dredging Project (SRDP).

Wij wensen u veel leesplezier!

In deze editie van LibaTori gaan wij in op de werkzaamheden van de Kustwacht. Ook de bijdrage die de Kustwacht zal leveren bij de verdere ontwikkeling van de Maritieme sector. De kustwacht zorgt voor de veiligheid op zee. Door onder meer patrouilleschepen in te zetten, houdt zij toezicht op de veiligheid op zee. In MASkort vertellen wij u over de Exclusieve Economische Zone. Een Vaartip en MASweetje ontbreken ook deze keer niet. Wij wensen u veel leesplezier!

 

De lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) hebben 25 juni, uitgeroepen tot de Dag van de Zeevarenden. Bij deze jaarlijks terugkerende viering wordt stilgestaan bij de unieke bijdrage van zeelieden van over de hele wereld. Met hun werkzaamheden en inzet leveren zij een enorme bijdrage aan de internationale handel over zee, de wereldeconomie en de civiele samenleving als geheel. Het thema dit jaar is: “Gezichten van de Zee”. Een zeevarende is iemand die voor zijn beroep werkzaam is in de zeevaart, hetzij op een handelsschip, vissersboot, bij de marine. Uit ons Maritiem Museum wordt de Zelfregistrerende peilschaal belicht en in ons  vaartip  adviseren wij u gebruik te maken van de weersvoorspellingen die op onze website te vinden is. Wij wensen u veel leesplezier!

 

Hydrografie is verantwoordelijk voor het bewaken en meten, zoals de diepte, de samenstelling van het water en de zeebodem, het getij en de stroming voor zover dit belangrijk is voor de scheepvaart. Om vaarwegen bevaarbaar te houden is het belangrijk dat rivieren, havens en zeeën regelmatig in kaart worden gebracht. In het kader van de viering van Wereld Hydrografie Dag 2013 op 21 juni heeft de Internationale Hydrografische Organisatie gekozen voor het thema: “Hydrografie - ter ondersteuning van de blauwe economie”. Dit thema is bedoeld om de lidstaten te voorzien van het belang en het nut van hydrografie te verhogen tot andere dan veiligheidsaspecten en de economische voordelen. Verder geven wij in onze Vaartip aan hoe de getijfafels te gebruiken en in MASweetje hoe de getijwaarden berekend worden. Wij wensen u veel leesplezier!

Op 14 mei 2013 viert de MAS haar 3e lustrum. Daarom is er in deze editie van LibaTori aandacht besteed aan de koers die het bedrijf de komende vijf jaren opgaat.

Met onze visie initiëren en faciliteren van de maritieme ontwikkeling gaan wij een nieuwe uitdaging tegemoet.

Wij wensen u veel leesplezier

Wij zijn verheugd te melden dat de voorbereiding voor het baggeren van de vaargeul in de Surinamerivier gestaag loopt. In deze editie van Liba Tori wordt aandacht besteed aan het baggeren en baggertechnieken. De verdieping van de vaargeul zal plaatsvinden in de periode juni tot december 2013, gevolgd door het jaarlijkse onderhoudsbaggeren. Vanaf de monding vertoont de Surinamerivier een aantal ondiepe trajecten. Middels het uitdiepen van de vaargeul wordt de kaart diepte (Chart Datum) voor de Surinamerivier gebracht op 5.75 meter. Verder wordt in deze editie de Echolood uit ons Maritiem Museum belicht. Naast deze informatie wordt ook een MASweetje en een Vaartip gegeven. Wij wensen u heel veel leesplezier

Een vaarbewijs is een bewijs waarin bekwaamheid voor het varen op de binnenwateren wordt bevestigd. Tevens dient het bewijs als bevordering van de veiligheid op het water. In verband met de inwerkingtreding van de Regeling Binnen- en Kustvaart is het voor degene die een vaartuig besturen, verplicht om over een vaarbewijs te beschikken. U leest hierover meer in deze editie. In MAS kort wordt aandacht besteed aan de invoering van het vaarbewijs. Een MASweetje en een Vaartip presenteren wij u ook in deze editie. Verder nemen wij ook een kijkje in ons Maritiem Museum. Wij wensen u heel veel leesplezier!

 

De Maritieme Autoriteit Suriname heeft zijn intrede gedaan in het nieuwe jaar. Het bedrijf heeft voor 2013 en de komende jaren haar doelstellingen geformuleerd, die zij in de toekomst wil verwezenlijken. 2013 is een jaar met uitdagingen en de succesfactoren zijn ook vastgesteld. Zo staan wij aan de vooravond van het uitdiepen van de vaargeul van de Surinamerivier, het Suriname River Dredging Project of het SRDP. Het uitdiepen van de vaargeul zal leiden tot betere benutting van de laadcapaciteit van de zeeschepen en daardoor een bijdrage leveren aan de verdere groei van de Surinaamse economie. Daarnaast zijn vele werkzaamheden gepland om de dienstverlening te verbeteren en een veilige scheepvaart te garanderen. Ook het kwaliteit managementsysteem zal verbeterd worden. Uit ons Maritiem Museum wordt de spreekbuis belicht. Een vaartip en een MAS weetje horen er ook bij. Wij wensen u veelleesplezier!