header image

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) sluit 2014 af met hoogtepunten. Dit jaar lag de focus op het faciliteren van de nationale maritieme ontwikkeling. Veel aandacht ging naar de faciliterende rol van de MAS. Randvoorwaarden zijn gecreëerd voor verdere ontwikkeling van de sector. Een kwalitatieve dienstverlening blijft hier een bijzonder vereiste. In het verlengde hiervan zijn scholing en upgrading bruikbare Human Resource-instrumenten die de MAS inzet om het menselijke potentieel op hoger peil te brengen. Daarnaast hecht MAS veel waarde aan het beheersen van de bedrijfsprocessen. Niet zonder meer wist het bedrijf in november zijn ISO 9001:2008 certificaat te behouden.

Het thema deze maand is ‘Olievervuiling en –response’. Overlievervuiling gaat gepaard met miljoenen aan kosten voor opruiming en compensatie. Deze mechanismen dienen in orde te zijn. Dringi dresi wakti siki (de nodige maatregelen nemen ter voorbereiding op moeilijke situaties, vrij vertaald). In dit kader heeft de MAS van 18 tot en met 20 november de sub-regionale workshop gehost van de International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation. In deze editie leest u over het belang hiervan, welke acties al nationaal zijn genomen en welke nog genomen dienen te worden. 

Ook Suriname is in de ban van het Ebola-virus. In deze editie hebben wij een gesprek met de Coördinator van NCCR Kolonel J. Slijngaard. Hij bespreekt het belang van de Ebola-protocollen voor de scheepvaart. De Manager Maritime Administration heeft een presentatie  gehouden voor het varend personeel. Met deze editie willen wij de gemeenschap informeren over de stappen die de scheepvaart extra heeft genomen in geval van een verdachte zieke aan boord van een binnenkomend schip. Wij wensen u veel leesplezier!

Op donderdag 25 september stond de wereld stil bij Wereld Maritieme Dag. Deze dag wordt jaarlijks gevierd. De focus lag dit jaar echter op effectieve implementatie van internationale verdragen die zijn aangenomen door lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Echter het aannemen van conventies garandeert nog geen uitvoering. Lidstaten dienen deze verdragen op te nemen in de nationale wetgeving en conform de afspraken uit te voeren.Deze editie handelt over het belang van de audit, de nationale stand van zaken en de uitdagingen. Maskort gaat over het belang van IMSAS voor Suriname. Als vaartip wordt de loodsplicht van Carolina tot Joden Savanna belicht. Wij wensen u veel leesplezier!

In deze editie belichten wij de veiligheidsregels die u in acht dient te nemen wanneer u gebruikt maakt van het waterverkeer In de vakantie trekken bussen en auto’s vol mensen richting de vakantieoorden. Wij kunnen het niet voldoende benadrukken, dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Zodra u van plan bent deel te nemen aan het waterverkeer laat veiligheid prioriteit genieten. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Voorkomen is beter dan genezen!
Een fijne vakantietijd!

Jaarlijks komen gemiddeld duizend zeeschepen de havens van Suriname binnen. Deze schepen komen uit diverse delen van de wereld met lading ons land binnen en varen onder een buitenlandse vlag. Al deze vaartuigen zijn ondergebracht bij rederijen. Een reder of rederij is een persoon of onderneming die eigenaar is van één of meerdere schepen. Een rederij is aansprakelijk voor het schip. Om de zaken efficiënt te kunnen afhandelen, stelt de rederij een scheepsagent aan. De taken van een scheepsagent zijn divers en worden ook door verschillende personen binnen het bedrijf uitgevoerd. In deze editie gaan wij in op de rol van scheepsagenten. Twee scheepsagenten gaan respectievelijk in op de taken van hun bedrijf. Wij wensen u veel leesplezier!

25 juni is door de Internationale Maritieme Organisatie uitgeroepen tot ” Dag van de Zeevarenden”. Wereldwijd wordt deze dag gevierd om de zeevarenden te bedanken voor de unieke bijdrage die zijn leveren aan het welzijn van de mens in hun dagelijks leven. De IMO vraagt dit jaar iedereen ter wereld om “Thank you, Seafarers” te zeggen op Facebook, via Twitter of door bijvoorbeeld een You Tube-video te plaatsen. U leest alles hierover in deze editie. Veel leesplezier!

De scheepvaart heeft wereldwijd een heel belangrijke rol in de economie, ongeveer negentig procent van de wereldhandel wordt over zee getransporteerd. Om vaarwegen bevaarbaar te houden, informeert hydrografische diensten zeevarenden regelmatig over de status van de vaarwegen, de zeebodem, de diepte, de samenstelling van het water, het getij, de golven en de stroming en de gevaren onder water zoals scheepswrakken. Met alle beschikbare data is het mogelijk om een veilige scheepvaart te garanderen. Hieruit blijkt dat de dienst Hydrografie van grote betekenis is. Uit ons MAS Maritiem museum vertellen wij u over de lodingskaart met steekpasser. Bij vaartip geven wij u nadere informatie over getijverschillen. De rol van de wereld hydrografen bespreken wij in MASkort. Wij wensen u veel leesplezier!

‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’, luidt een bekend spreekwoord. Een ongeluk kan je dus onverwachts treffen. Het is dan ook juist om een goede calculatie en voorbereiding te maken. Onwenselijkheden op het water kunnen leiden tot stagnatie, inefficiëntie en soms zelfs levens kosten. De Maritieme Autoriteit Suriname zal de komende maanden meer dan ooit focussen op het belang van het dragen van een reddingsvest. De veiligheid op het water heeft onze volle aandacht. De reddingsvest wordt in deze editie extra belicht. Veel leesplezier!

Uit pure noodzaak en door de trend van de afgelopen jaren is het bijzonder belangrijk om de aandacht weer te focussen op de veiligheid op het water en met name het dragen van een reddingsvest. Onze slogan ‘Het reddingsvest daar redt je levens mee’, staat nog als een paal boven water. Het dragen van een reddingsvest is wettelijk vastgesteld om de veiligheid op het water te handhaven. De komende periode zullen wij de gemeenschap wederom wijzen op het belang. Veerboothouders hebben een verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat passagiers een reddingsvest dragen. De MAS houdt hierop toezicht, maar het is niet te doen om elke minuut van de dag bij de oversteekplaatsen post te vatten. Het gedragsveranderingsproces is meer dan ooit onze focus. Verder geven wij uitleg over de categorieën vesten. Uit ons Maritiem Museum belichten wij diverse drijfmiddelen. Wij wensen u veel leesplezier!

De eindejaarsdrukte is voorbij en het MAS schip is weer in rustig vaarwater gekomen. Als autoriteit staan wij garant voor een efficiënte en veilige scheepvaart. Deze verantwoordelijkheid loopt als een rode draad door onze operaties. Daarnaast begrijpen wij ook dat investeren in ons menselijke kapitaal bijzonder belangrijk is voor de kwaliteit van onze dienstverlening. In dit kader initieerde de MAS in 2009 de pre-nautical opleiding tot loods. In deze editie komen de zes leerlingloodsen aan het woord. Zij geven u meer inzicht in hun ervaringen en toekomstvisie. Vaststaat: zij gaan er vol goede moed tegenaan.

In de eerste editie van LibaTori voor het jaar 2014 geven wij een uiteenzetting van de voornemens van de MAS. Het faciliteren van de nationale maritieme ontwikkeling is een prioriteit van het bedrijf. Het baggeren van de Surinamerivier, het verkrijgen van titel op de grond en het opstellen van een projectplan ter instelling van een openscheepsregister zijn enkele zaken die voor dit jaar in de planning liggen. wij wensen u veel leesplezier!